Logo Ultreia
 • Facebook
 • Twitter
Formació

Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic 50h., segons normativa del sector)

 • portada curs
 • Data inici
  Data fi
  Duració
  50 h.
  Tipus
  Subvencionat
  Modalitat
  Presencial
 • Dies d'impartició
  Lloc d'impartició
  BEEP MECA - C/ de l'Aigua, 14 Vilanova i la Geltrú
  Horari

Curs subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Formació prioritària per a treballadors/es en actiu.

Places limitades per a persones en situació d'atur.

Més informació i inscripcions:

Montse Peguero - 932091992 mpeguero@ultreiaformacio.cat

Documentació a lliurar abans de l'inici de la formació

- Fotocòpia del DNI

- Fotocòpia de la última nòmina o del document Dardo amb la ultima data de renovació

Professorat: 

Sr. Àngel Muñoz

Continguts:

1. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball

1.1. El treball i la salut: els riscos professionals. Factors de risc

1.2. Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les

malalties professionals. Altres patologies derivades del treball

1.3. Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos

laborals. Drets i deures bàsics en aquesta matèria

2. Riscos generals i la seva prevenció

2.1. Riscos lligats a les condicions de seguretat

2.2. Riscos lligats a l'entorn laboral

2.3. La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral

2.4. Sistemes elementals de control de riscos. Protecció col·lectiva

i individual

2.5. Plans d'emergència i evacuació

2.6. El control de la salut dels treballadors

3. Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a

l'activitat de l'empresa

4. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos

4.1. Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el

treball

4.2. Organització del treball preventiu: «rutines» bàsiques

4.3. Documentació: recollida, elaboració i arxiu

5. Primers auxilis

Inscriu-te!