Comissiˇ nacional de vigilÓncia i arbitratge

Les comissions es constitueixen després de cada signatura dels convenis. 

Funcions de la Comissió de Vigilància

  • Interpretar el conveni
  • Unificar criteris
  • Proposar i aprovar, si és el cas, les modificacions i ampliacions per a la millora del conveni
  • Establir tarifes aplicables a noves tècniques i tractaments
  • Tramitar altes i baixes
  • Emetre certificats d’incompliment
  • Redactar i consensuar un manual de criteris i una guia de bones pràctiques
  • Resoldre els desacords que puguin sorgir entre centres sanitaris i entitats asseguradores adherides al conveni que li siguin derivats per les subcomissions

Actes de la Comissió Nacional (PDF)