Convenis

Conveni marc d’assistència sanitària derivada d’accidents de trànsit

El Conveni marc d’assistència sanitària derivada d’accidents de trànsit neix l’any 1974 i té com a objectiu vetllar per l’assistència sanitària integral hospitalària als lesionats per accidents de circulació fins a la seva curació total o estabilització de les seqüeles. Així mateix, el document descriu els circuits per facilitar els tràmits i les gestions administratives derivats de les prestacions sanitàries entre els centres assistencials, les entitats asseguradores i el Consorci de Compensació d’Assegurances adherits al conveni.

L’Associació Catalana de Clíniques Privades, actualment Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES), es constitueix com a tal l’any 1977 i, gairebé des dels inicis, ha estat present en els diversos convenis d’accidents de trànsit que s’han signat durant aquests 45 anys. Els convenis s’han negociat regularment amb els mateixos agents fins al 2009, data en què UNESPA, com a patronal asseguradora, i el Consorci de Compensació d’Assegurances plantegen l’establiment d’un nou acord marc al qual puguin adherir-se centres sanitaris extrahospitalaris. L'objectiu és beneficiar els lesionats perquè puguin rebre el tractament mèdic a prop dels seus domicilis i evitar-los desplaçaments innecessaris.

Conveni Marc de col·laboració per al tractament i rehabilitació del dany cerebral sobrevingut com a conseqüència d’un fet de circulació

El conveni neix l’any 2016 i té com objectiu l’assistència sanitària en centres privats als lesionats de danys cerebrals  que per l’especial gravetat i complexitat de les lesions, precisen d’un inici precoç del tractament rehabilitador en centres especialitzats que disposin d’una sèrie de requisits tant tècnics com humans. ACES s’incorpora al segon conveni mitjançant una addenda, el 28 de gener de 2020.

Com en el cas del Conveni d’assistència sanitària sector privat, el document recull les estipulacions  perquè totes les parts (patronals sanitàries, patronals asseguradores i Consorci de Compensació d’Assegurances) facin una aplicació correcta del Conveni.