Trànsit old

Subcomissions permanents

Les comissions d’àmbit territorial es constitueixen a proposta de les parts signants.

Subcomissió Permanent de Catalunya (SPC)

Funcions:

  • Resoldre desacords entre centres sanitaris i entitats asseguradores i el Consorci de Compensació d'Assegurances
  • Proposar a la Comissió Nacional les altes i baixes
  • Emetre certificats d’incompliment
  • Fer totes les funcions que la Comissió de Vigilància delegui

Com dirigir-se a la SPC?